Algemene verkoopvoorwaarden

 1. De koper wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoops­voorwaarden te kennen en verklaart deze te aan­vaarden, ongeacht zijn eventueel hiermee in strijd zijnde aankoopvoorwaarden. Al onze prijzen verstaan zich “afgehaald” in ons magazijn te Oostmalle. Even­tuele verzendingskosten worden in rekening gebracht. Al de verko­pen geschieden contant, netto zonder korting behoudens anders omschreven in de bijzonder voorwaarden.
 2. Andere betalingsvoorwaarden brengen in geen geval vernieuwing teweeg. Onze prijzen zijn zonder verbintenissen en kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaande berichtgeving.
 3. Alle afgehaalde goederen blijven onze eigendom totdat zij volledig betaald zijn.
 4. De BTW is ten laste van de koper.
 5. Eventuele leveringen door onze zorgen zijn te verstaan op berijdbare wegen, gemakkelijk toegankelijk voor geladen vrachtwagens. De chauffeur is niet verantwoordelijk voor de beschadiging van voetpaden, tuinmuren, rioleringen, enz… indien hij op verzoek van de klant de materialen op moeilijk te bereiken plaatsen dient te leveren.
 6. Geleverde goederen worden NIET teruggenomen noch omgeruild. Los meegeleverde goederen zoals scharnieren, dichtingen, cilinders e.d. worden op de voorzijde van de leveringsbon of factuur apart vermeld, en dienen bij ontvangst gecontroleerd en nageteld te worden. Bij vertrek verklaart de klant zich akkoord met de aantallen vermeld op de leveringsbon of factuur.
 7. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Oostmalle
 8. Klachten zullen niet aanvaard worden indien ze niet binnen de 8 dagen na de levering schriftelijk aan ons adres worden kenbaar gemaakt. Na plaatsing van de geleverde goederen worden geen klachten meer aangenomen.
 9. Bij niet-betaling van een factuur binnen de termijn vermeld op de offerte zullen intresten à rato van 1,5 % per maand aangerekend worden op een totaal bedrag (BTW inbegrepen) vanaf vervaldag, zijnde 15 dagen na factuurdatum, van rechtswege en zonder verdere ingebre­kestelling. De inningkosten en invorderingskosten vallen ten laste van de koper. In geval van niet-betaling binnen een ter­mijn die verstrijkt 8 dagen na een aangetekend verzonden aanma­ning, is de koper of gefactureerde gehouden, bij toepassing van art. 1139 en 1147 BW, aan verkoper een schadevergoeding te betalen conventioneel en forfaitair vastgesteld op 20 % van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 85 EUR.
 10. De aanvaarding van de factuur geldt als aanvaarding van de ver­koopsvoorwaarden van de verkoper.
 11. De leveringstermijn is enkel informatief, en kan in geen geval aanlei­ding geven tot eventuele schadeloosstelling.
 12. Onze prijsopgaven zijn enkel geldig voor de door ons vermelde hoeveelheden, afmetingen en specificaties, volgens onze documentatie. Beschrijvingen in lastenboeken en plans – al dan niet in ons bezit – zullen in geen enkel geval als bindend worden be­schouwd.
 13. Voor alle betwistingen in verband met de huidige overeenkomst zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen of Turnhout bevoegd.